Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Lee È Na Ðó Nǔ Kplɔnkplɔn Xá Biblu Kplɔntɔ́ E Ma Ðò Nukɔn Yì Wɛ Ǎ lɛ É Te Gbɔn É

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Lee È Na Ðó Nǔ Kplɔnkplɔn Xá Biblu Kplɔntɔ́ E Ma Ðò Nukɔn Yì Wɛ Ǎ lɛ É Te Gbɔn É

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Gbɛtɔ́ lɛ ɖó na ylɔ́ nyikɔ Jehovah tɔn, bo na mɔ tɛn dó gán. (Hlɔ 10:13,14) É ɖò mɔ̌ có, é nyí mɛ e yí gbè bo na kplɔ́n Biblu lɛ é bǐ wɛ nɔ ba na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ ǎ. Mǐ nɔ zán hwenu xɔ akwɛ mǐtɔn ganji ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, bo nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee jló na huzu nǔgbo nǔgbo, bo hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun lɛ é. Enyi Biblu kplɔntɔ́ ɖé ma ɖò nukɔn yì wɛ lee é jɛxa gbɔn é hwenu e é ɖó na wà mɔ̌ dó é ǎ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni ɖó nǔ kplɔnkplɔn xá ɛ te, bo zán hwenu mǐtɔn dó d’alɔ mɛ ɖěɖee Jehovah ɖò dindɔn wá tutoblonunu tɔn mɛ wɛ lɛ é. (Jn 6:44) Amɔ̌, enyi mɛ ɔ bló huzuhuzu lɛ ɖò nukɔnmɛ, bo ɖexlɛ́ ɖɔ emi “ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ” é ɔ, mǐ na lɛ́ jɛ Biblu kplɔ́n xá ɛ jí kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo.—Mɛ 13:48, nwt.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Kpa nǔkplɔntɔ́ ɔ nú ba e é ba bo na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é é.—1Ti 2:4

  • Tɛɖɛ̌ nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ é na nɔ zán nǔ e é kplɔ́n lɛ é é jí.—Lk 6:46-49

  • Ðɔ xó dó lǒ e Jezu dó dó nǔkúndótɔ́ ɔ wu é jí xá ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni lin tamɛ dó lè e nǔ e é kplɔ́n lɛ é zinzan na hɛn wá n’i lɛ é jí.—Mt 13:18-23

  • Tinmɛ nǔ e wu a ɖò nǔkplɔnkplɔn ɔ ɖó te wɛ é n’i kpo sísí kpo

  • Nǔ é ni mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ a na nɔ ba ɛ kpɔ́n sín hweɖenu jɛ hweɖenu, bo na dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ nǔkplɔnkplɔn ɔ sixu lɛ́ bɛ́ ɖò nukɔnmɛ enyi é yì nukɔn ɔ nɛ

KPƆ́N VIDEO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XOSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ ka xlɛ́ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ enɛ mɛ ɖɔ nǔkplɔntɔ́ ɔ kún ɖò nukɔn yì wɛ ó?

  • Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ ɔ ka d’alɔ nǔkplɔntɔ́ ɔ, b’ɛ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ emi ɖó na bló huzuhuzu lɛ gbɔn?

  • Nɛ̌ wɛnjlatɔ́ ɔ ka lɛ́ hun ali nú mɛ ɔ bɔ é na lɛ́ jɛ nǔ kplɔ́n jí ɖò nukɔnmɛ gbɔn?