Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 18-19

Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú Hwiɖée Alǒ Mɛ Ðevo lɛ Ó

Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú Hwiɖée Alǒ Mɛ Ðevo lɛ Ó

Jezu zán nùjlɛdonǔwu lɛ dó kplɔ́n mɛ lee afɔ kínklɛ́n alǒ afɔklɛ́nnú nyínyí nú mɛ ɖevo lɛ nyla sɔ́ é.

18:6, 7

  • “Nǔnyanyamɛ-dɔnmɛdó sín nǔwiwa” ɖé alǒ afɔklɛ́nnú ɖé nɔ dó gesí walɔ alǒ ninɔmɛ e nɔ sísɛ́ mɛɖé b’ɛ nɔ wlí ali nyanya, ɖó zinzan nyanya, alǒ jɛ hwɛ mɛ é ɖé

  • Mɛ e na nyí afɔklɛ́nnú nú mɛɖé é gbɔ bo sìn sé ɖaxó ɖé dó kɔ nú éɖée bo yì zɔn xù mɛ ɔ, é nyɔ́ n’i hú

Sé ɖaxó

18:8, 9

  • Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ɖè nǔ e tlɛ xɔ akwɛ tawun bo na nyí afɔklɛ́nnú nú ye lɛ é síìn, ɖi alɔ alǒ nukún

  • É na nyɔ́ ɖɔ è ni jó nǔ vívɛ́ mɔhun ɖé dó bo byɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ hú ɖɔ è ni zunfan kaka bo wá yì tɔ́n ɖò Jeyɛnu, ee nɔte nú kún súsú dó nú mɛ kaka sɔyi é mɛ

Etɛ ka sixu huzu afɔklɛ́nnú ɖé ɖò gbɛzán ce mɛ? Nɛ̌ un ka sixu gɔn afɔklɛ́nnú nyí nú nyiɖée alǒ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?