Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Zǎn Nùkanbyɔ lɛ Ganji

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Zǎn Nùkanbyɔ lɛ Ganji

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Enyi “nǔ e lin dó ayi mɛ wɛ gbɛtɔ́ ɖè ɔ cí sìn e ɖò ayikúngban glɔ é ɖɔhun” ɔ, hǔn nùkanbyɔ lɛ cí tɔká ɖé ɖɔhun bo na dɔn linlin enɛ lɛ tɔ́n nɛ. (Nùx 20:5) Nùkanbyɔ lɛ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mɛ e ɖò tó ɖó mǐ wɛ lɛ é lɔ nɔ ɖ’alɔ ɖò xó ɔ mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, xósin nùkanbyɔ e è cyan ganji lɛ é tɔn sixu na mɔjɛmɛ xɔ akwɛ ɖevo lɛ mɛ. Jezu zán nùkanbyɔ lɛ ganji. Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn gbɔn?

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É

  • Nùkanbyɔ e na ɖè linlin mɛ ɔ tɔn tɔ́n lɛ é. Jezu kàn nùɖé lɛ byɔ ɖebɔdoɖewu bo na dó mɔ nukúnnú jɛ linlin ahwanvu tɔn lɛ tɔn wu. (Mt 16:13-16; be-EG 238 akpá. 3-5) Nùkanbyɔ ɖěɖee nɔ ɖè linlin mɛtɔn tɔ́n lɛ é tɛ lɛ a ka sixu kanbyɔ?

  • Nùkanbyɔ mɛɖedóaliji tɔn lɛ. Bo na dó jla linlin Piyɛ́ɛ tɔn ɖó ɔ, Jezu kàn nǔ byɔ ɛ bo na xósin ɖěɖee na d’alɔ Piyɛ́ɛ b’ɛ na wá gbeta ɖagbe ɔ kɔn lɛ é. (Mt 17:24-26) Nùkanbyɔ mɛɖedóaliji tɔn tɛ lɛ a ka sixu kanbyɔ dó d’alɔ mɛɖé b’ɛ na wá gbeta ɖagbe ɔ kɔn?

  • Kpa mɛ ɔ. Ee sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖé na “nùnywɛtɔ́” sín xósin gudo é ɔ, Jezu kpa ɛ. (Mk 12:34) Nɛ̌ a ka sixu kpa mɛ e na xósin nú nùkanbyɔ ɖé é gbɔn?

KPƆ́N AKPÁXWÉ NUKƆNTƆN VIDEO W’AZƆ̌ E JEZU WÀ É: NƆ KPLƆ́N NǓ MƐ Ɔ TƆN, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nǔ e wɛnjlatɔ́ ɔ ɖɔ lɛ é sɔgbe có, etɛwu mɛkplɔnkplɔn sín kpɔ́ndéwú enɛ ka nyla?

  • Etɛwu mǐ ma ka ɖó na nɔ tinmɛ nǔ lɛ kpowun ǎ?

KPƆ́N AKPÁXWÉ WEGƆ VIDEO Ɔ TƆN, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nɔví sunnu ɔ ka zán nùkanbyɔ lɛ ganji gbɔn?

  • Lee é kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é sín akpáxwé ɖevo tɛ lɛ sín kpɔ́ndéwú mǐ ka sixu xwedó?

Ðagbe tɛ nùkplɔnmɛ mǐtɔn ka nɔ wà nú mɛ ɖevo lɛ? (Lk 24:32)