Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MATIE 16-17

Linlin Mɛ̌ Tɔn A ka Nɔ Ðó?

Linlin Mɛ̌ Tɔn A ka Nɔ Ðó?

16:21-23

  • É ɖò wɛn ɖɔ ɖagbe Jezu tɔn ba wɛ Piyɛ́ɛ ɖè có, Jezu yawu jla linlin tɔn e ma sɔgbe ǎ é ɖó

  • Jezu tuùn ɖɔ é kún nyí hwenu e emi na nyɔ́ xomɛ dó emiɖée wu é nɛ ó. É ni ma nɔ acéjí ɖò táan syɛnsyɛn enɛ mɛ ó ba wɛ Satáan ɖè

16:24

Jezu ɖɔ nǔ e mǐ ɖó na wà bɔ linlin Mawu tɔn na nɔ xlɛ́ ali mǐ é atɔn. Etɛ lɛ nǔ enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo ka nɔ byɔ?

  • Jǒ tito hwiɖesunɔ tɔn lɛ dó

  • Ðiɖa yatín towe

  • Kpò ɖò Jezu xwedó wɛ