È ɖò nugbǒ ɔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Cambodge

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Février 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí: Biblu kpò ɖò taji égbé wɛ à? É ka sɔgbe ɖò nùnywɛ xwitixwiti linu à? Wěɖexámɛ tɔn lɛ ka nyɔ́ zán à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nùjlɛdonǔwu Jinukún Ðagbe ɔ kpo Gbehan Nyanya ɔ kpo Tɔn

Etɛ Jezu ka tinmɛ ɖò nùjlɛdonǔwu tɔn e kúnkplá jinukún ɖagbe ɔ kpo gbehan nyanya ɔ kpo é mɛ? Mɛ̌ mɛ̌ e jinukúndotɔ́ ɔ, kɛntɔ́ ɔ kpo nǔkún-yatɔ́ lɛ kpo ka nɔte na?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùjlɛdonǔwu Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ kpo Tinmɛ Yetɔn Kpo

Jezu zán nùjlɛdonǔwu e bɔkun lɛ é dó kplɔ́n nǔ gbigbɔ tɔn e gɔ́ngɔ́n lɛ é mɛ. Etɛ Matie wemata 13 ka sixu kplɔ́n mǐ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN LƐ

Nùɖuɖu Nina Mɛ Gègě Gbɔn Gbɛtɔ́ Kpɛɖé Jí

Wɔxúxú atɔ́ɔ́n kpo hweví wè kpo jɛn ɖò ahwanvu Jezu tɔn lɛ sí có, é ka zɔ́n azɔ̌ ye ɖɔ ye ni na nùɖuɖu ahwan ɔ. Etɛ ka jɛ? Tinmɛ tɛ é ka ɖó nú mǐ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Sí Tɔ́ Towe kpo Nɔ Towe Kpo”

Jezu tɛɖɛ̌ sɛ́n e ɖɔ “sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo” é jí.’ Sɛ́n enɛ ka ɖó dogbó wɛ à?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Linlin Mɛ̌ Tɔn A ka Nɔ Ðó?

Etɛ lɛ mǐ ka ɖó na wà bɔ linlin Mawu tɔn na nɔ xlɛ́ ali mǐ? Jezu ɖɔ nǔ e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú linlin nyanya é atɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Zǎn Nùkanbyɔ lɛ Ganji

Jezu kàn nǔ byɔ tóɖóétɔ́ lɛ ganji dó kplɔ́n nǔ vovo lɛ ye. Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó lee é kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú Hwiɖée Alǒ Mɛ Ðevo lɛ Ó

Jezu zán nùjlɛdonǔwu lɛ dó kplɔ́n mɛ lee afɔ kínklɛ́n alǒ afɔklɛ́nnú nyínyí nú mɛ ɖevo lɛ nyla sɔ́ é. Etɛ ka sixu huzu afɔklɛ́nnú ɖé ɖò gbɛzán towe mɛ?