Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ E Ðó Nukún Wɛ Mi Ðè ɔ Ni Dó Xomɛhunhun nú Mi

Nǔ E Ðó Nukún Wɛ Mi Ðè ɔ Ni Dó Xomɛhunhun nú Mi

Nukúnɖiɖo cí gandotɔnu ɖé ɖɔhun. (Ebl 6:19) É nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn ɖó te hwenu e mǐ ɖò tagba e cí xù e ɖò adǎn jí ɖɔhun lɛ é mɔ wɛ é. (1Ti 1:18, 19) Xù e ɖò adǎn jí lɛ é sixu nyí nùwanyido mǐɖesunɔ tɔn lɛ, nǔɖokan mǐtɔn e bú lɛ é, azɔn magbokɔ, kú mɛ vívɛ́ ɖé tɔn, alǒ nǔ ɖevo ɖebǔ e na tɛ́n gbejininɔ mǐtɔn kpɔ́n é.

Nùɖiɖi kpo nukúnɖiɖo kpo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sɔ́ ayi ɖó ajɔ e sín akpá e è dó é jí síí. (2Kɔ 4:16-18; Ebl 11:13, 26, 27) Enɛ wu ɔ, enyi nukúnɖiɖo jixwé tɔn alǒ ayikúngban jí tɔn wɛ mǐ ɖó ɔ, mǐ ɖó na nɔ hɛn ɛ lidǒ hwɛhwɛ gbɔn tamɛ linlin dó akpá e Mawu dó ɖò Xó tɔn mɛ lɛ é jí gblamɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, hwenu e awě tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ na xò mǐ é ɔ, mǐ na kpéwú bo hɛn awǎjijɛ mǐtɔn wu.1Pi 1:6, 7.

KPƆ́N VIDEO NǓ E ÐÓ NUKÚN WƐ MI ÐÈ Ɔ NI DÓ XOMƐHUNHUN NÚ MI. ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛwu Mɔyizi ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé bɔ è na xwedó?

  • Azɔ̌ tɛ ka nyí tatɔ́ xwédo tɔn lɛ tɔn?

  • Xota tɛ lɛ mi ka sixu gbéjé kpɔ́n ɖò Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn hwenu?

  • Nɛ̌ nukúnɖiɖo ka sixu d’alɔ mi bɔ mi na kpannukɔn tagba lɛ kpo jiɖiɖe kpo gbɔn?

  • Etɛ ɖó nukún wɛ a ka ɖè?