Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Février 2017

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 63-66

Jinukúnsin Yɔyɔ̌ kpo Ayikúngban Yɔyɔ̌ kpo Na Hɛn Awǎjijɛ Wá

Jinukúnsin Yɔyɔ̌ kpo Ayikúngban Yɔyɔ̌ kpo Na Hɛn Awǎjijɛ Wá

Ezayíi wemata 65 ɖɔ xó dó jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ e Mawu na bló é kpo wu. Ðò Ebléegbe dòdó ɔ mɛ ɔ, lee è wlan wemafɔ enɛ gbɔn é ci ɖɔ nǔ lɛ ko jɛ wɛ ɖɔhun. Mɔ mɛ ɔ, é xlɛ́ mǐ ɖɔ akpá enɛ e Mawu dó é na jɛnu jɛn wɛ.

Jehovah ɖò jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ kpo bló wɛ, fí e è ma sɔ́ na flín nǔ xóxó lɛ ɖè ǎ é

65:17

Etɛ ka nyí jinukúnsin yɔyɔ̌ ɔ?

  • Acɛkpikpa yɔyɔ̌ e na hɛn hwɛjijɔ sín ninɔmɛ lɛ wá ayikúngban jí é ɖé wɛ

  • È ɖó Acɛkpikpa enɛ ayǐ ɖò 1914 hwenu e è sɔ́ Klisu Axɔsu Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn é

Etɛ ka nyí ayikúngban yɔyɔ̌ ɔ?

  • Kplékplé gbɛtɔ́ ɖěɖee gosin tò bǐ mɛ, gbè bǐ mɛ, akɔ bǐ mɛ, bo ka hwíhwɛ́ yeɖée kpo awǎjijɛ kpo dó acɛkpikpa jixwé tɔn ɔ glɔ é tɔn ɖé wɛ

Nɛ̌ è ma ka sɔ́ na flín nǔ xóxó lɛ ǎ gbɔn?

  • Nǔ e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ sè wuvɛ̌ ɖò agbaza mɛ, ayi mɛ kpo lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo mɛ é ɖě sɔ́ na tíìn ǎ

  • Nùɖitɔ́ lɛ na ɖu gbɛ̀ sín vivǐ mlɛ́mlɛ́ bɔ flǐn ɖagbeɖagbe e ye na nɔ ɖó ayihɔngbe ayihɔngbe é na nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ tawun