Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Février 2017

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zǎn Wema Jinjɔn Biblu Jí lɛ kpo Nùnywɛ Kpo

Zǎn Wema Jinjɔn Biblu Jí lɛ kpo Nùnywɛ Kpo

Jezu Kplɔ́n mɛ ɖɔ: “Lee un na acɛ mi vɔ̌nu ɔ, mi lɔmɔ̌ mi bo wà nǔ lɛ bǐ vɔ̌nu.” (Mt 10:8) Alixlɛ́mɛ enɛ xwixwedó wɛ zɔ́n bɔ mǐ ma nɔ sà Biblu alǒ wema mǐtɔn lɛ ǎ. (2Kɔ 2:17) É ɖò mɔ̌ có, nugbǒ xɔ akwɛ Xó Mawu tɔn tɔn lɛ wɛ ɖò wema enɛ lɛ mɛ. Azɔ̌ syɛnsyɛn kpo akwɛ gègě kpo wɛ é nɔ byɔ cobɔ è nɔ zǐn wema lɛ bo nɔ sɛ́dó agun lɛ mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Enɛ wu ɔ, ee sín hudo mǐ ɖó é kɛɖɛ jɛn mǐ ɖó na yí.

Mǐ ni nɔ ɖó ayi te hwenu e mǐ ɖò wema sɔ́ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é, é tlɛ sixu nyí fí e è nɔ ɖè kúnnu ɖè ɖò agbawungba lɛ é. (Mt 7:6) Mǐ ni ma nɔ sɔ́ wema lɛ nú mɛ lɛ kpowun ó, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ ni nɔ ɖɔ xó xá ye bo kpɔ́n ɖɔ ye ka ɖó jlǒ nugbǒ à jí. A ka sixu ɖɔ ɛɛn nú nùkanbyɔ ɖěɖee ɖò gbàví e bɔ ɖ’ewu é mɛ é ɖokpo vɔ́vɔ́ à? Enyi a ma tuùn nú mɛɖé ɖó jlǒ kpo é gbɔ kpo ǎ hǔn, é na nyɔ́ hú ɖɔ a ni na ɛ tlati. Amɔ̌, nú mɛ ɔ ɖesu dó gesí xójlawema ɖé alǒ wema ɖevo ɔ, mǐ na sɔ́ n’i kpo awǎjijɛ kpo.Nùx 3:27, 28.