Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 58-62

‘Jla Xwè E Mɛ Jehovah Na Jɔwu Mɛ É Sín Wɛn’

‘Jla Xwè E Mɛ Jehovah Na Jɔwu Mɛ É Sín Wɛn’

“Xwè e mɛ Mawu Mavɔmavɔ na jɔwu mɛ é” nyí xwè jɔnwun lě ɖé ǎ

61:1, 2

  • Hwenu ɖé wɛ bɔ Jehovah hun ali nú mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ bonu ye na wà nǔ sɔgbe xá wɛn tɔn e ɖè mɛ sín kannumɔgbenu é

  • Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, xwè e mɛ Jehovah jɔwu mɛ ɖè é bɛ́ ɖò hwenu e Jezu bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn ɖò 29 H.M. é bo kpó ɖò ayǐ kaka jɛ “azǎn e gbè” Jehovah “ba hlɔn” bɔ è gbà Jeluzalɛmu ɖò 70 H.M. é

  • Ðò égbé ɔ, xwè e mɛ Jehovah jɔwu mɛ ɖè é bɛ́sín hwenu e Jezu jɛ axɔsu ɖu jí ɖò jixwé ɖò 1914 é, bo na fó ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu

Jehovah zé “hwɛjijɔtín ɖaxó ɖaxó” lɛ dó d’ajɔ togun tɔn

61:3, 4

  • Ðò kpaà mɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ, atín ɖaxó ɖaxó lɛ nɔ sù ɖó kpɔ́ ɖò zungbo lɛ mɛ, bo nɔ hɛn yeɖée lɛ ɖó te syɛnsyɛn

  • Ðɔ yetɔn lɛ sixu ján dó yeɖée mɛ, bo nɔ xwè só nú atín lɛ, lobo nɔ zɔ́n bɔ donu yetɔn nɔ syɛn dɔn ɖò jɔhɔn ɖaxó ɖaxó lɛ hwenu

  • Atín ɖaxó ɖaxó lɛ nɔ na yɛtɛn atín kpɛví kpɛví lɛ, bɔ ama e nɔ j’ayǐ sín atín lɛ jí é nɔ na nùɖuɖu ayikúngban e jí ye ɖè é

Hagbɛ̌ agun Klisanwun tɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ tɔn nɔ ɖu lè wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ kpo alɔcyɔnmɛji “hwɛjijɔtín ɖaxó ɖaxó” e mɛ yí ami dó ɖè e kpò lɛ é nyí é tɔn