Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 52-57

Klisu Jiya Dó Ta Mǐtɔn Mɛ

Klisu Jiya Dó Ta Mǐtɔn Mɛ

“Mɛ bǐ nɔ hu tɛ́ n’i bo jó è dó . . . Mǐdɛɛ lɛ ka vɛdo ɖɔ Mawu wɛ dɔn tó n’i sín, mǐ vɛdo ɖɔ Mawu sín alɔ wɛ jɛ wu tɔn bo dó winnya ɛ sín”

53:3-5

  • È gbɛ́ wǎn nú Jezu bo dó hwɛ ɛ ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu. Mɛɖé lɛ lin ɖɔ Mawu wɛ ɖò tó dɔn n’i wɛ sín, ci nǔ ɖɔ é sɔ́ azɔn baɖabaɖa dó ɖò xixo è na wɛ ɖɔhun

“Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ wuvɛ̌ dó dó ya nú mɛsɛntɔ́ tɔn bɔ é vɛ́ jlɛ́ . . . É jí wɛ Mawu Mavɔmavɔ na gbɔn bo na bló nǔ e é tò lɛ”

53:10

  • É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah sè wuvɛ̌ hwenu e é mɔ bɔ è hu vǐ sunnu tɔn é. Amɔ̌, é víví n’i tawun hwenu e é mɔ bɔ Jezu nɔ gbeji bǐ mlɛ́mlɛ́ é. Kú Jezu tɔn na xósin nú jidómɛ Satáan tɔn e kúnkplá gbejininɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ tɔn é, bo lɛ́ hɛn nyɔna wá nú gbɛtɔ́ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é. Mɔ mɛ ɔ, é d’alɔ bonu ‘tito Mawu Mavɔmavɔ tɔn’ alǒ ‘jlǒ Jehovah tɔn’ na jɛnu