Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bonu Ye Ni Ðó Nùɖiɖi Jɔ Nùɖiɖi nú Gbɛɖotɔ́ Ɔ

D’alɔ Vǐ Towe lɛ Bonu Ye Ni Ðó Nùɖiɖi Jɔ Nùɖiɖi nú Gbɛɖotɔ́ Ɔ

Nǔɖiɖó lɛ nɔ kpa susu nú Jehovah. (Ðɛ 19:2-5; 139:14) É ɖò mɔ̌ có, gbɛ̀ Awovi tɔn ɔ nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ e kúnkplá fí e gbɛ̀ ɔ jɔ sín, bo ka ɖè yɛ̌yi sín Mawu wu lɛ é ɖó ajo. (Hlɔ 1:18-25) Nɛ̌ a ka sixu gbò kpò nyì ali jí nú linlin mɔhun lɛ bɔ ye ma na dó ɖɔ dò ɖò vǐ towe lɛ sín ayi mɛ ǎ gbɔn? D’alɔ ye sín vǔ bonu ye na ɖi nǔ ɖɔ Jehovah tíìn bo nɔ keya nú ye mɛ ɖokpo ɖokpo. (2Kɔ 10:4, 5; Efɛ 6:16) Mɔ nǔ jɛ nǔ e ye lin tawun dó nǔ e è kplɔ́n ye ɖò wemaxɔmɛ lɛ é wu, lobo zán azɔwanú gègě e ɖ’ayǐ lɛ é dó kplɔ́n nǔ ye bonu é ni byɔ ayi yetɔn mɛ.Nùx 20:5; Ja 1:19.

KPƆ́N VIDEO NǓ E GBƐ̌ TOWE LƐ NƆ ÐƆ É: NÙÐIÐI ÐIÐÓ NÚ MAWU. ENƐ GUDO HǓN, BA DÒ NÚ NÙKANBYƆ E BƆ D’EWU LƐ É:

  • Xɛxó kpaà tɛ ka kúnkplá nùɖiɖi ɖiɖó nú Mawu?

  • Etɛ è ka nɔ kplɔ́n mɛ ɖò wemaxɔmɛ towe mɛ?

  • Etɛ ka zɔ́n bɔ a kudeji ɖɔ Jehovah tíìn?

  • Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ mɛɖé b’ɛ na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Mawu dá nǔ lɛ bǐ gbɔn?