Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛwu mǐ ka ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ?

Wemafɔ: Bǐ 1:27, 28

Hweɖevonu: Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ Mawu na bló bɔ linlin tɔn na jɛnu?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ Mawu na bló bɔ linlin tɔn na jɛnu?

Wemafɔ: Jo 21:45

Hweɖevonu: Akpá tɛ Mawu ka dó dó sɔgudo wu?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Akpá tɛ Mawu ka dó dó sɔgudo wu?

Wemafɔ: Nǔ 21:4

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè nyɔna ɖěɖee Mawu d’akpá tɔn lɛ é tɔn gbɔn?