Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 9-11

Yadonúmɛtɔ́ Akowunká ɖé Huzu Kúnnuɖetɔ́ Kanɖodónǔwutɔ́ Ðé

Yadonúmɛtɔ́ Akowunká ɖé Huzu Kúnnuɖetɔ́ Kanɖodónǔwutɔ́ Ðé

9:15, 16, 20-22

Solu yawǔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e é kplɔ́n é. Etɛwu Solu ka yí wɛn ɔ hwenu e mɛ ɖevo lɛ gbɔ mɔ̌ wà é? Ðó é nɔ ɖó sísí nú Mawu hú gbɛtɔ́, bɔ nǔblawukúnúmɛ e Klisu ɖexlɛ́ ɛ é lɛ́ sù nukún tɔn mɛ tawun. Nú Biblu kplɔ́n wɛ a ɖè bo ma ko bló baptɛm ǎ ɔ, a ka na wà nǔ Solu ɖɔhun, bo yawǔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e a kplɔ́n lɛ é à?