Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 17-18

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛsɛ́dó Pɔlu Tɔn Ðò Wɛnɖagbejijla kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Linu

Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛsɛ́dó Pɔlu Tɔn Ðò Wɛnɖagbejijla kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Linu

17:2, 3, 17, nwt; 17:22, 23

Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn gbɔn?

  • Mǐ sixu nɔ zán Mawuxówema ɔ dó jlɛ́ xó dó xó wu xá mɛ lɛ, bo sixu lɛ́ huzu xó mǐtɔn sɔgbe xá tóɖómǐtɔ́ lɛ

  • Mǐ sixu jla wɛn ɔ ɖò fí e mǐ na mɔ mɛ lɛ ɖè é kpo hwenu e mǐ na mɔ ye é kpo

  • Mǐ sixu ɖó ayi te dó yí gbè nú nǔ e mɛ ɖevo lɛ ɖi nǔ na lɛ é, bo na mɔ tɛn dó sɔ́ xóɖɔɖókpɔ́ sín dodónú ɖ’ayǐ