Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jihan kpo Awǎjijɛ kpo Dó Kpa Susu nú Jehovah

Jihan kpo Awǎjijɛ kpo Dó Kpa Susu nú Jehovah

Pɔlu kpo Silasi kpo jihan dó kpa Jehovah hwenu e ye ɖò gankpá mɛ é. (Mɛ 16:25) É ɖò wɛn ɖɔ han e ye jì é dó wusyɛn lanmɛ nú ye bɔ ye dɛ. Bɔ égbé ka lo? Han e mǐ nɔ zán ɖò sinsɛn-biblo mǐtɔn mɛ lɛ é kpo han dodó lɛ kpo sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ, bo lɛ́ d’alɔ mǐ hwenu e mǐ na ɖò tɛnkpɔn lɛ mɛ é. Gɔ́ na ɔ, ye nɔ kpa susu nú Jehovah. (Ðɛ 28:7) È dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni hɛn xógbe han ɖé lɛ tɔn dó tamɛ. A ka ko tɛ́n kpɔ́n bo wà mɔ̌ à? Mǐ sixu kplɔ́n han lɛ bo lɛ́ kplɔ́n xógbe yetɔn lɛ ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn hwenu.

KPƆ́N VIDEO YƆKPƆVU LƐ NƆ JIHAN DÓ KPA SUSU NÚ JEHOVAH Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ðagbe tɛ han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ jiji ka sixu wà nú mǐ?

  • Nɛ̌ Azɔ̌xɔsa Xóyidókanji kpo Video kpo tɔn lɛ ka nɔ sɔnǔ ɖ’ayǐ bo nɔ yí han dó kan jí gbɔn?

  • Nɛ̌ vǐ lɛ kpo xwédo yetɔn lɛ kpo ka nɔ sɔnǔ ɖ’ayǐ nú han yíyí dó kan jí ɔ gbɔn?

  • Han Axɔsuɖuto ɔ tɔn tɛ lɛ a ka yí wǎn na hugǎn? Etɛwu?