Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Pɔlu kpo Baanabasi kpo ɖò Sɛjiwusi Polusi nukɔn

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MƐSƐ́DÓ 12-14

Baanabasi kpo Pɔlu kpo Bló Bɔ Mɛ lɛ Huzu Ahwanvu Ðò Fí Línlín Lɛ

Baanabasi kpo Pɔlu kpo Bló Bɔ Mɛ lɛ Huzu Ahwanvu Ðò Fí Línlín Lɛ

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Gbeklánxámɛ ɖè tawun có, Baanabasi kpo Pɔlu kpo w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo d’alɔ mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ bɔ ye huzu Klisanwun

  • Ye ɖekúnnu nú gbɛtɔ́ e gosin fí vovo bo ɖó ninɔmɛ vovo lɛ é bǐ

  • Ye dó wusyɛn lanmɛ nú ahwanvu yɔyɔ̌ lɛ nú ye na “lidǒ ɖò nǔɖiɖi mɛ”