Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Alɔdidó ‘Mɛ E Ðó Ninɔmɛ Ayi Mɛ Tɔn E Jɛxa lɛ É’ Bonu Ye Na Huzu Ahwanvu

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Alɔdidó ‘Mɛ E Ðó Ninɔmɛ Ayi Mɛ Tɔn E Jɛxa lɛ É’ Bonu Ye Na Huzu Ahwanvu

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Jehovah nɔ bló bɔ kún nǔgbo ɔ tɔn lɛ nɔ ɖò susu wɛ ɖò “mɛ e ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é” sín ayi mɛ. (Mɛ 13:48, nwt; 1Kɔ 3:7) Mǐ nɔ w’azɔ̌ xá ɛ alɔ ɖò alɔ mɛ gbɔn hlɔnhlɔn mǐtɔn zinzan ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ dó d’alɔ mɛ ɖěɖee yí gbè nú nǔ e kplɔ́n ye wɛ mǐ ɖè lɛ é gblamɛ. (1Kɔ 9:26) Biblu kplɔntɔ́ lɛ ɖó na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖɔ baptɛm Klisanwun tɔn ɖò dandan cobɔ è na mɔ hwlɛngán. (1Pi 3:21) Mǐ nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ huzu ahwanvu, gbɔn nǔ kpinkplɔn ye bonu ye ni bló huzuhuzu lɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ, jla wɛn ɔ, kplɔ́n Biblu xá mɛ, lobo zé yeɖée jó nú Jehovah gblamɛ.—Mt 28:19, 20.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Flín Biblu kplɔntɔ́ lɛ ɖɔ nǔ e wu ye ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é wɛ nyí ɖɔ è na d’alɔ ye bɔ ye ‘na tuùn’ Jehovah bo lɛ́ hɛn xomɛ tɔn hun.—Jn 17:3

  • D’alɔ ye bonu ye ni yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo bo ɖu ɖò afɔklɛ́nnú lɛ jí, ɖi walɔ nyanya lɛ, kpo gbɛ̌ nyanya lɛ didó kpo

  • Dǒ wusyɛn lanmɛ nú ye bo lɛ́ na akɔ́nkpinkpan ye jɛ nukɔn nú baptɛm yetɔn bo lɛ́ wà mɔ̌ hwenu e ye bló gudo é.—Mɛ 14:22

KPƆ́N VIDEO JEHOVAH MAWU NA D’ALƆ WE Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ ka sixu zɔ́n bɔ mɛɖé na dán lɛjɛlɛjɛ dó éɖée zízé jó nú Jehovah bo bló baptɛm wu?

  • Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka sixu d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ bɔ ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo gbɔn?

  • Etɛ Ezayíi 41:10 ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?

  • Mǐ na bo tlɛ nyí hwɛhutɔ́ ɔ, jijɔ tɛ lɛ ka na zɔ́n bɔ mǐ na sɛn Jehovah lee é ba gbɔn é?

Nɛ̌ mǐ ka nɔ w’azɔ̌ xá Jehovah dó bló bɔ mɛ lɛ nɔ huzu ahwanvu gbɔn?