Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Jehovah sɔnǔ nú alɔwliwli bonu é na nyí kancica tɛgbɛ tɔn ɖé ɖò sunnu ɖé kpo nyɔnu ɖé kpo tɛntin. (Bǐ 2:22-24) Afɔdogbě alǒ nyɔnu ɖevo biba kɛɖɛ jɛn sixu dɔn mɛ gbigbɛ́ xó ɔ wá. (Mal 2:16; Mt 19:9) Ðó Jehovah jló ɖɔ alɔwliwli ni nyí awǎjijɛ sín nǔ wutu ɔ, é na alixlɛ́mɛ ɖěɖee na d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na zán nùnywɛ dó ba mɛ e ye na wlí alɔ xá é, bonu alɔwliwli yetɔn ni ɖó awǎjijɛ.​—Nùt 5:3-5.

KPƆ́N VIDEO ETẸWẸ YIN OWANYI NUGBO? Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nǔ e Adande kpo Yẹyinu kpo gbɛ́ nú vǐ nyɔnu yetɔn Linu é ka ɖè nùnywɛ kpo wanyiyi kpo xlɛ́ gbɔn?

  • Etɛwu linlin ɖɔ è sixu huzu mɛ e kpo mɛ kpo ɖò xɔ́ntɔn mɛ é sín jijɔ ka nyí xlonɔnú?

  • Wě e nùnywɛ kpé é tɛ Paul kpo Pliska kpo ka ɖè xá Linu?

  • Etɛwu tagba lɛ ka wá alɔwliwli Jaki kpo Bea kpo tɔn mɛ?

  • Nǔ gbigbɔ tɔn tɛ lɛ gbé wɛ Jean kpo Linu kpo ka nya ɖó kpɔ́?

  • Etɛwu a ka ɖó na tuùn “acɔ́ xomɛ tɔn” mɛɖé tɔn cobo dó akpá alɔwliwli tɔn n’i? (1Pi 3:4)

  • Etɛ ka nyí wanyiyi adodwé ɔ? (1Kɔ 13:4-8)