Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MALACÍI 1-3

Alɔwliwli Towe ka Nɔ Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun À?

Alɔwliwli Towe ka Nɔ Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun À?

2:13-16

  • Ðò Malacíi hwenu ɔ, Izlayɛli-ví gègě nɔ gbɛ́ asì yetɔn lɛ ɖó nǔmaɖinǔ ɖé lɛ wu. Mɛ ɖěɖee ma nɔ gbeji nú mɛ e ye da lɛ é ǎ é ɔ, Jehovah yí gbè nú sinsɛn-biblo yetɔn ǎ

  • Jehovah kɔn nyɔna dó mɛ ɖěɖee wlí yɛ̌yi nú mɛ e ye da lɛ é jí

Nɛ̌ asú kpo asì kpo égbé tɔn lɛ ka sixu kpó ɖò gbeji gbɔn ɖò . . .

  • linlin yetɔn lɛ mɛ?

  • nǔ e ye nɔ kpɔ́n lɛ é mɛ?

  • xóɖiɖɔ yetɔn lɛ mɛ?