Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ZAKALÍI 9-14

Cí ‘Tɔdo Só lɛ Tɔn’ Mɛ

Cí ‘Tɔdo Só lɛ Tɔn’ Mɛ

14:3-5

Jehovah sɔnǔ nú “tɔdo ɖaxó” ɖé ɖò 1914, hwenu e é ɖó Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn e nyí “só” wegɔ ɔ, bo bɔ dó nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn sín acɛ e é ɖó é wu é ayǐ é. Sín 1919 ɔ, Mawu sɛntɔ́ lɛ nɔ ɖu vivǐ alɔcyɔnmɛji tɔn ɖò ‘tɔdo só lɛ tɔn’ mɛ

Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ “hɔn yì tɔdo” e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí é mɛ gbɔn?

14:12, 15

È na sú kún dó nú mɛɖebǔ e ma ɖò tɔdo nùjlɛdonǔwu tɔn enɛ mɛ ǎ é ɖò Haamagedɔni hwenu

Etɛ lɛ un ka na wà bo na cí tɔdo e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí é mɛ?