Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Décembre 2017

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wɛn ɔ Jijla Mɛ E Ðò Xá Mǐtɔn Mɛ lɛ É Bǐ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wɛn ɔ Jijla Mɛ E Ðò Xá Mǐtɔn Mɛ lɛ É Bǐ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Zakalíi ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ gbɛtɔ́ e gosin gbè e akɔta lɛ nɔ dó lɛ é bǐ mɛ lɛ é na yí gbè nú wɛnɖagbe ɔ. (Zak 8:23) Amɔ̌, mɛ̌ ɖětɛ lɛ ka na kplɔ́n nǔ ye? (Hlɔ 10:13-15) Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí bo lɛ́ nyí azɔ̌ mǐtɔn ɖɔ mǐ na má wɛnɖagbe ɔ xá mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ.​—od-EG 84 akpá 10-11

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔnǔ. A nɔ xò gò mɛ e nɔ dó gbè ɖevo lɛ é wɛ à? A sixu zán JW Language dó kplɔ́n nùxwlémɛ e bɔkun é ɖé. Alǒ a sixu zán alokan towe dó xlɛ́ mɛɖé lee é sixu mɔ nǔ ɖevo lɛ dó gbè tɔn mɛ ɖò jw.org jí gbɔn é

  • Nɔ ɖ’ayi nǔ wu. Enyi a ɖò azɔ̌ wà wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè hǔn, ma gɔn kúnnu ɖè nú aligbɔntɔ́ lɛ alǒ mɛ ɖěɖee ɖò mɔ̌to na dó wɛ lɛ é ó. Enyi a ɖò alɔ ɖó ɖò kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn mɛ wɛ hǔn, hɛn d’ayi mɛ ɖɔ kúnnuɖiɖe nú mɛ lɛ gbé wɛ emi tɔ́n

  • Nɔ ɖókan d’azɔ̌ wu. Tɛ́n kpɔ́n bo mɔ mɛ ɖěɖee ma ɖò xwégbe ɖ’ayǐ ǎ lɛ é. Dǒ gǎn bo ɖɔ xó nú mɛɖé ɖò xwé ɖokpo ɖokpo gbè, vlafo ɖò gan ɖevo mɛ alǒ azǎn ɖevo jí ɖò aklunɔzán gbla ɔ mɛ. É sixu byɔ ɖɔ è ni ɖɔ Mawuxó ɔ nú xwétɔ́ ɖé lɛ gbɔn wema-sɛ́dó-mɛ alǒ alokan jí, kabǐ jla wɛn ɔ ye ɖò ali jí

  • Dǒ afɔ nú mɛ e ɖó jlǒ lɛ é. Yawu lɛkɔ yì mɔ mɛɖebǔ e na ɖè jlǒ xlɛ́ é. Enyi mɛ ɔ nɔ dó gbè ɖevo hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo ba mɛ e sixu d’alɔ ɛ ɖò gbè tɔn mɛ é. A ɖó na kpó ɖò mɛ ɔ yì ba kpɔ́n wɛ kaka jɛ hwenu e wɛnjlatɔ́ e nɔ dó gbè tɔn lɛ é na wá mɔ ɛ dó é.​—od-EG 94 akpá. 39-40

KPƆ́N VIDEO WƐNÐAGBE Ɔ JIJLA “KAKA YÌ JƐ FÍ E GBƐ̀ Ɔ KPONU ÐÓ É” Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo ka sɔnǔ gbɔn bo na dó sixu yì mɔ mɛ e ɖò xá e ɖò zɔ lɛ é mɛ lɛ é? (1Kɔ 9:22, 23)

  • Tagba tɛ lɛ ye ka ɖó na ɖí xwi xá?

  • Nyɔna tɛ lɛ sín vivǐ ye ka ɖu?

  • Gǎn tɛ lɛ a ka sixu dó bo mɔ mɛ gègě d’eji ɖò fí e mi nɔ ɖɔ Mawuxó ɖè é?