Mawuxóɖiɖɔ ɖò axi ɖé mɛ ɖò Sierra Leone

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Décembre 2017

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous! xwíxwlémɛ kpo nugbǒ ɔ kpinkplɔnmɛ mɛ dó kú wu kpo sín kpɔ́ndéwú. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ba Jehovah Cobonu Xomɛsinzán Tɔn Na Wá

Bonu Jehovah na cyɔn alɔ mǐ jí ɖò xomɛsinzán tɔn gbè ɔ, mǐ ɖó na setónú nú alixlɛ́mɛ e Sofoníi na Izlayɛli-ví lɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Hɛn Jwifu Ðokpo Sín Awu Ðaxó Sín Tó Majomajo”

Gbɛtɔ́ e gosin akɔta lɛ bǐ mɛ lɛ é ɖò ahwan nyì wá gɔ́ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ wɛ, bo ɖò Jehovah Mawu sɛ̀n wɛ. Ali tɛ lɛ nu è ka sixu nɔ gudo nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖè?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wɛn ɔ Jijla Mɛ E Ðò Xá Mǐtɔn Mɛ lɛ É Bǐ

Mǐ nɔ ba na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ lɛ bǐ ɖò xá mǐtɔn mɛ. Nɛ̌ è ka sixu wà enɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Cí ‘Tɔdo Só lɛ Tɔn’ Mɛ

Etɛ ‘tɔdo só lɛ tɔn’ ka nɔte na? Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ hɔn yì tɔdo enɛ mɛ bo nɔ cí finɛ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplé Aklunɔzán Gblamɛ Tɛntin Tɔn Sín Nǔ Yɔyɔ̌ Ðé

Zǎn tinmɛ ɖevo lɛ gɔ́ nú ɖiɖe lɛ kpo video lɛ kpo e ɖò Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau nùkplɔnkplɔn tɔn e ɖò ɛntɛnɛti jí é dó gɔ́ sò nú lee a nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ gbɔn é, bo lɛ́ sɛkpɔ Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ Jehovah d’eji.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Alɔwliwli Towe ka Nɔ Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun À?

Ðò Malacíi hwenu ɔ, Jehovah Mawu gbɛ́ sinsɛn-biblo mɛ ɖěɖee ma nɔ gbeji nú mɛ e ye da lɛ é ǎ é tɔn. Nɛ̌ asú kpo asì kpo égbé tɔn lɛ ka sixu kpó ɖò gbeji gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Jehovah jló ɖɔ alɔwliwli ni nyí kancica tɛgbɛ tɔn ɖé. É na nugbodòdó ɖěɖee na d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na zán nùnywɛ dó ba mɛ e ye na wlí alɔ xá é, bonu alɔwliwli yetɔn ni ɖó awǎjijɛ.