Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Wema “Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ” Gbɔn Bɔ Nugbǒ ɔ Na Byɔ Ayi Mɛ nú Mɛ lɛ É

Lee È Sixu Zán Wema “Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ” Gbɔn Bɔ Nugbǒ ɔ Na Byɔ Ayi Mɛ nú Mɛ lɛ É

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Gbɛtɔ́ lɛ ɖó na kplɔ́n nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ bo zán gbɛ̀ sɔgbe xá ye, bo na mɔ tɛn dó sɛ̀n ɛ lee é jɛxa gbɔn é. (Eza 2:3, 4) Wema “Wanyiyi Mawu Tɔn,” ee nyí wema nùkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn wegɔ ɔ é, nɔ d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ bɔ ye nɔ mɔ nǔ jɛ lee nugbodòdó Mawu tɔn lɛ kúnkplá gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn gbɔn é mɛ. (Eb 5:14) Hwenu e mǐ ɖò nǔ kplɔ́n xá ye wɛ é ɔ, mǐ ɖó na tɛnkpɔn bɔ nǔ lɛ na nɔ byɔ ayi yetɔn mɛ, bonu akpàkpà na dó sixu sɔ́ ye bɔ ye na bló huzuhuzu lɛ.Hlɔ 6:17.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔnǔ ɖ’ayǐ ganji, bo ka hɛn hudo nùkplɔntɔ́ towe tɔn lɛ dó ayi mɛ. Sɔnǔ nú nùkanbyɔ ɖěɖee a na kanbyɔ bɔ nùkplɔntɔ́ ɔ na ɖɔ linlin tɔn lɛ kpo lee nǔ cí n’i é kpo dó nǔ ɔ jí é.Nùx 20:5; be-EG 259

  • Zǎn gbàví e ɖò wema ɔ mɛ lɛ é dó d’alɔ nùkplɔntɔ́ towe bonu é ni mɔ lee nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan xɔ akwɛ sɔ́ é

  • D’alɔ nùkplɔntɔ́ towe bonu é ni nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó ninɔmɛ ɖěɖee nɔ byɔ ɖɔ è ni zán ayixa mɛɖesunɔ tɔn lɛ é jí, amɔ̌, ma nɔ wá gbeta lɛ kɔn d’así n’i ó.Ga 6:5

  • Ðǒ ayi te bo nɔ kpɔ́n ɖɔ nùkplɔntɔ́ towe ɖó hudo alɔdo tɔn bá zán nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ wɛ à jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ n’i kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖɔ é ni zɔ́n dó wǎn e é yí nú Jehovah é jí bo bló huzuhuzu lɛ.Nùx 27:11; Jn 14:31