Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 1-5

“Mi Wá Mǐ Yì Mawu Mavɔmavɔ Só ɔ Ta”

“Mi Wá Mǐ Yì Mawu Mavɔmavɔ Só ɔ Ta”

2:2, 3

“Gbè ɖokpo na wá sù”

Táan e mɛ mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ ɖè wɛ dìn lɛ é

“Só e jí Mawu Mavɔmavɔ xwè ɔ ɖè ɔ”

Sinsɛn-biblo mímɛ́ Jehovah tɔn e hugǎn bǐ é

“Akɔta lɛ bǐ na nyì ahwan wá gɔ̌n tɔn”

Mɛ e ɖò gbè yí nú sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ wɛ lɛ é nɔ nɔ bǔ

“Mi wá mǐ yì Mawu Mavɔmavɔ só ɔ ta”

Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ ylɔ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni gɔ́ nú emi

“É na kplɔ́n nǔ e é jló ɖɔ mǐ na wà é mǐ, bɔ mǐ na xwedó ali e é ɖè nú mǐ é”

Jehovah nɔ kplɔ́n nǔ mǐ gbɔn Xó tɔn gblamɛ bo nɔ d’alɔ mǐ bonu mǐ na xwedó ali tɔn lɛ

2:4

“Mɛɖé sɔ́ na kplɔ́n lee è nɔ fun ahwan gbɔn é ǎ”

Ezayíi tinmɛ ɖɔ è na sɔ́ ahwanfunnu lɛ dó huzu azɔwanú glelilɛ tɔn lɛ na, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ togun Jehovah tɔn na jɛhun dó fífá jí. Azɔwanú tɛ lɛ ka nyí azɔwanú enɛ lɛ ɖò Ezayíi hwenu?

“Ye na zé hwǐ yetɔn lɛ dó tun alǐn na”

1 Glelɛmɔ sín lǎmu e nɔ sán kɔ́mɛ é wɛ nyí alǐn hwenɛnu tɔn. Ðé lɛ tíìn bɔ gan wɛ ye nɔ sɔ́ dó bló na.1Sa 13:20

“Bo na zé gǎ yetɔn lɛ dó tun aɖǎ na”

2 Aɖǎ hwenɛnu tɔn lɛ sixu ko nyí jivǐ e lǎmu tɔn xá kpɛɖé bɔ è nɔ xwè dó kpò nu lɛ é. Ye nɔ zán azɔwanú enɛ dó ɖè ala nú vǐwuntín lɛ na.Eza 18:5