Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 17-23

Acɛ E È Ðó É Zinzan Nyì Dò Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Hɛn Bú

Acɛ E È Ðó É Zinzan Nyì Dò Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Hɛn Bú

Cevuna nyí nǔjikpɔntɔ́ e “kpa acɛ dó hɔnmɛ nu” é, é sixu ko nyí hɔnmɛ Axɔsu Ezekiyasi tɔn. É wɛ nyí mɛ nukɔntɔn e bɔ dó axɔsu ɔ wu é, bɔ agban ɖaxó wɛ ɖò ta n’i.

22:15, 16

  • Cevuna ɖó na kpé nukún dó togun Jehovah tɔn sín hudo lɛ wu

  • É wà cejɛnnabi sín nǔ bo nya susu éɖesunɔ tɔn gbé

22:20-22

  • Jehovah sɔ́ Eliyakimu dó ɖyɔ Cevuna na

  • È zé “Davidi xwé ɔ sín cavi” dó alɔ mɛ nú Eliyakimu, cavi ɔ nɔte nú hlɔnhlɔn kpo acɛ kpo

Lin tamɛ kpɔ́n: Nɛ̌ Cevuna ka sixu ko zán acɛ e é ɖó é dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?