Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Décembre 2016

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n E Mawu Nɔ Na Mɛ É Nɔ Ðu Ðò Linlin Agɔ Ðiɖó Dó Mɛ Ðevo lɛ Wu Jí

Kplɔ́n E Mawu Nɔ Na Mɛ É Nɔ Ðu Ðò Linlin Agɔ Ðiɖó Dó Mɛ Ðevo lɛ Wu Jí

Jehovah nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ. (Mɛ 10:34, 35) É nɔ yí gbè nú mɛ e “gosin akɔta lɛ bǐ mɛ, bo gosin togun lɛ bǐ mɛ, bo gosin gbè e è nɔ dó lɛ bǐ mɛ” lɛ é. (Nǔ 7:9) Enɛ wu ɔ, linlin agɔ ɖiɖó dó mɛ ɖevo lɛ wu alǒ mɛ ɖiɖe ɖó vo ɖò mɛ mɛ ɖó tɛn ɖebǔ ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ ǎ. (Ja 2:1-4) Kplɔ́n e Mawu nɔ na mɛ é zɔ́n bɔ mɛ gègě huzu jijɔ yetɔn lɛ bɔ mǐ ɖò palaɖisi gbigbɔ tɔn ɖé sín vivǐ ɖu wɛ. (Eza 11:6-9) Hwenu e mǐ nɔ ɖò gǎn dó wɛ syɛnsyɛn bo na hɔn ɖɔ nú linlin agɔ ɖebǔ e na ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ wà nǔ Mawu ɖɔhun.Efɛ 5:1, 2.

KPƆ́N VIDEO JOHNY KPO GIDEON KPO NYÍ KƐNTƆ́ Ð’AYǏ, BO KA NYÍ NƆVÍ SUNNU LƐ DÌN. ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÙKANBYƆ ELƆ LƐ TƆN:

  • Etɛwu kplɔ́n e gosin Mawu gɔ́n é ka hugǎn gǎn ɖěɖee dó wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè bá sú kún dó nú akɔ kínklán kpo linlin agɔ ɖiɖó dó mɛ ɖevo lɛ wu kpo é?

  • Etɛ ka jiwǔ nú we ɖò kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é mɛ?

  • Enyi Klisanwun lɛ tɛnkpɔn bo nɔ bǔ ɔ, nɛ̌ é ka nɔ sɔ́ Jehovah sù gbɔn?