Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 11-16

Jehovah Tuùntuùn Na Kpé Ayikúngban ɔ Bǐ Jí

Jehovah Tuùntuùn Na Kpé Ayikúngban ɔ Bǐ Jí

Lee nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ jɛ dó Izlayɛli-ví lɛ wu gbɔn é

  • Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ lɛkɔ sín kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu é kpo hwenu e ye wá yì ɖò ayikúngban yetɔn e è vɔ́ jlaɖó é jí é kpo ɔ, ye ɖi xɛsi nú gběkanlin lɛ alǒ kanlin gbɛ́tɔ́ lɛ ǎ.Ɛsd 8:21, 22

Lee nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ sɔgbe xá hwe mǐtɔn nu gbɔn é

  • Jehovah tuùntuùn ko huzu jijɔ mɛ gègě tɔn. Mɛ e nyí dakaxotɔ́ ɖ’ayǐ lɛ é huzu fífá gbɛ́tɔ́ lɛ. Mawu tuùntuùn zɔ́n bɔ palaɖisi gbigbɔ tɔn ɖé tíìn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ

Lee nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ na jɛ ɖò sɔgudo gbɔn é

  • Ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi e mɛ fífá kpo ayijayǐ kpo ɖè é ɖé, sɔgbe kpo linlin e Mawu ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ é kpo. Gbɛtɔ́ wɛ à, kanlin wɛ à, nùɖíɖó ɖebǔ sɔ́ na dó xɛsi mɛ ǎ

Mawu tuùntuùn huzu Pɔlu

  • Hwenu e é nyí Falizyɛn ɖé bo ɖò Solu nyí wɛ é ɔ, é ɖó kanlin jijɔ ɖé lɛ.1Ti 1:13

  • Nùtuùntuùn nugbǒ ɔ huzu jijɔ tɔn lɛ.Kolo 3:8-10