Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Nyɛ Na Yì, Sɛ́ Mì Dó”

“Nyɛ Na Yì, Sɛ́ Mì Dó”

É jɛxa ɖɔ è ni xwedó jlǒ ɖagbe sín kpɔ́ndéwú Ezayíi tɔn. É ɖè nùɖiɖi xlɛ́ bo yí gbè tlolo bá sú dò hudo ɖé tɔn, é ka tuùn gǒflɛ́mɛ lɛ bǐ cobo wà mɔ̌ ǎ. (Eza 6:8) A ka sixu jla ninɔmɛ towe lɛ ɖó bo na mɔ tɛn dó wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sín hudo sukpɔ́ ɖè é à? (Ðɛ 110:3, nwt) Nugbǒ ɔ, é ɖò dandan ɖɔ è ni “lɛ́n akwɛ nabi” e tɛnsisɛ mɔhun na byɔ é hwɛ̌. (Lk 14:27, 28) É ɖò mɔ̌ có, ɖǒ jlǒ bo na sɔ́ nùɖé lɛ dó savɔ̌ dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ sín takúnmɛ. (Mt 8:20; Mk 10:28-30) Ði lee video Tɛnsisɛ Bo Yì Wà Sinsɛnzɔ́ Ðò Fí E Hudo Sukpɔ́ Ðè É xlɛ́ gbɔn é ɔ, nyɔna e mǐ nɔ mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ lɛ é nɔ hugǎn nǔ ɖebǔ e mǐ nɔ sɔ́ dó savɔ̌ lɛ é flaflá tɔn.

A KPƆ́N VIDEO Ɔ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÙKANBYƆ ELƆ LƐ TƆN:

  • Etɛ lɛ xwédo Williams tɔn sín hagbɛ̌ lɛ ka sɔ́ dó savɔ̌ bo dó sixu wà sinsɛnzɔ́ ɖò Équateur?

  • Etɛ lɛ jí ye ka lin tamɛ kpɔ́n dó hwenu e ye ɖò fí e ye na yì wà sinsɛnzɔ́ ɔ ɖè é ba wɛ é?

  • Nyɔna tɛ lɛ ye ka mɔ?

  • Nú a ɖò mɔjɛmɛ ba d’eji wɛ dó sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é jí wɛ ɔ, fitɛ lɛ a ka sixu mɔ ɖè?

ÐÒ SINSƐN-BIBLO XWÉDO TƆN MITƆN E NA BƆ D’EWU É HWENU HǓN, MI BA DÒ NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ mǐ ka sixu gbló ada nú sinsɛnzɔ́ mǐtɔn gbɔn ɖò xwédo ɔ mɛ? (km-EG 8/11 4-6)

  • Enyi mǐ ma kpéwú bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é ǎ ɔ, ali tɛ lɛ nu mǐ ka sixu d’alɔ agun mǐtɔn ɖè? (w16.03-EG 23-25)