Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 6-10

Mɛsiya ɔ Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛ

Mɛsiya ɔ Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛ
XLƐ́

Xwè kanweko mɔkpan jɛ nukɔn nú jiji Jezu tɔn ɔ, Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Mɛsiya ɔ na ɖɔ Mawuxó ɖò “tò e ɖò zǎnzǎnhweji nú Judɛ́ɛn tɔ̀ ɔ é” mɛ, bo na lɛ́ ɖɔ ɖò “Galilée e nyí jonɔ lɛ sín tokpɔnla é” mɛ. Jezu bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ ɔ jɛ, ɖó é gbɔn Galilée gbé ɔ bǐ jí bo nɔ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ lobo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ.Eza 8:23–9:1.

  • É bló nùjiwǔ tɔn nukɔntɔn ɔJn 2:1-11 (Kana)

  • É cyan mɛsɛ́dó tɔn lɛMk 3:13, 14 (Kafaanawumu kpá)

  • É ɖɔ Mawuxó ɖò só jíMt 5:1–7:27 (Kafaanawumu kpá)

  • É fɔ́n vǐɖokponɔ asúkúsi ɖé tɔnLk 7:11-17 (Nayinu)

  • É sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwan 500 jɛji ɖò fínfɔ́n sín kú tɔn gudo1Kɔ 15:6 (Galilée)