È ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛɖé wɛ ɖò Chili

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Décembre 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Réveillez-vous! kpo nugbǒ Biblu tɔn e tinmɛ nǔ e nɔ hɛn wuvɛ̌ mimɔ lɛ wá é kpo xwlíxwlémɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú e ɖò finɛ lɛ é dó sɔnǔ nú hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mi Wá Mǐ Yì Mawu Mavɔmavɔ Só ɔ Ta”

Gbeyiɖɔ Ezayíi tinmɛ ɖɔ è na sɔ́ ahwanfunnu lɛ dó huzu alyannu glelilɛ tɔn lɛ na, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ togun Jehovah Mawu tɔn na jɛhun dó fífá jí. (Ezayíi 2:4)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Lee È Sixu Zán Wema “Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ” Gbɔn Bɔ Nugbǒ ɔ Na Byɔ Ayi Mɛ nú Mɛ lɛ É

Wema “Wanyiyi Mawu Tɔn” nɔ d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ bɔ ye nɔ mɔ nǔ jɛ lee nugbodòdó Mawu tɔn lɛ kúnkplá gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn gbɔn é mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mɛsiya ɔ Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ Jɛ

Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Mɛsiya ɔ na ɖɔ Mawuxó ɖò Galilée gbéjí. Jezu bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ ɔ jɛ, ɖó é jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbě ɔ bǐ jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

“Nyɛ Na Yì, Sɛ́ Mì Dó”

Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó jlǒ ɖagbe kpo nùɖiɖi kpo sín kpɔ́ndéwú Ezayíi tɔn gbɔn? Xwédo e sɛ̀ tɛn yì fí e hudo sukpɔ́ ɖè hugǎn é ɖé sín kpɔ́ndéwú ni kplɔ́n nǔ we.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Tuùntuùn Na Kpé Ayikúngban ɔ Bǐ Jí

Nɛ̌ nǔ e Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ dó palaɖisi ayikúngban jí tɔn wu é ka jɛ ɖò hwexónu, ɖò jijɛ wɛ égbé, bo na jɛ ɖò sɔgudo gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n E Mawu Nɔ Na Mɛ É Nɔ Ðu Ðò Linlin Agɔ Ðiɖó Dó Mɛ Ðevo lɛ Wu Jí

Mɛ e nyí kɛntɔ́ ɖ’ayǐ lɛ é wè huzu nɔví nɔví ɖò gbigbɔ lixo, hlɔnhlɔn e mɛkplɔnkplɔn Mawu tɔn ɖó bo nɔ dɔn mɛ ɖó bǔ é wɛ nyí tɔn.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Acɛ E È Ðó É Zinzan Nyì Dò Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Hɛn Bú

Nɛ̌ Cevuna ka sixu ko zán acɛ e é ɖó é dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn? Etɛwu Jehovah ka sɔ́ Eliyakimu dó ɖyɔ Cevuna na?