Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juin 2016

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji—Video lɛ Zinzan Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji—Video lɛ Zinzan Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É:

Video lɛ sixu byɔ ayi mɛ nú mɛ lɛ ganji, ɖó ye na kpɔ́n nǔ bo lɛ́ sè nǔ. Enɛ nɔ d’alɔ bɔ ayi mɛ lɛ tɔn nɔ ɖò te bɔ nǔ e ye kplɔ́n é nɔ cí ayi yetɔn mɛ. Jehovah ko zé kpɔ́ndéwú ɖagbe hugǎn ɔ ɖ’ayǐ dó lee è sixu zán nǔ e nukún nɔ mɔ lɛ é dó kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é wu.Mɛ 10:9-16; Nǔ 1:1.

Video Mawu ka Ðó Nyikɔ ɖé À?, Mɛ̌ ka Nyí Dowatɔ́ Biblu Tɔn?, kpo Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wà Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ? kpo gɔ́ sò nú alɔnuwema Wɛnɖagbe sín nùkplɔnkplɔn 2gɔ́ ɔ kpo 3gɔ́ ɔ kpo. Video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?, Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?, kpo Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ? kpo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bonu ye na kplɔ́n Biblu xá mǐ lobo wá kplé agun tɔn lɛ. Mǐ hɛn ɔ mǐ na lɛ́ zán fímu mǐtɔn ɖé lɛ dó kplɔ́n nǔ mɛ hwenu e mǐ ɖò Biblu kplɔ́n xá mɛ lɛ wɛ é.km-EG 5/13 3.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Yǐ video e a jló na xlɛ́ xwétɔ́ ɔ é ɖ’ayǐ

  • Sɔnǔ nú nùkanbyɔ e video ɔ na na xósin na é ɖokpo alǒ wè

  • Mi kpɔ́n video ɔ ɖó kpɔ́

  • Mi ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí

TƐ́N NǓ ELƆ LƐ KPƆ́N:

  • Lilɛ wexwɛ gudo tɔn tlati mǐtɔn lɛ ɖokpo tɔn, bo dɔn ayi xwétɔ́ ɔ tɔn wá wuntun e kplá mɛ yì video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? jí é jí

  • Xò video Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Wà Gbɔn Bo Tuùn Ðɔ Nǔ E Ðò Biblu Mɛ ɔ Nyí Nugbǒ? lobo xwlé alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ sín nùkplɔnkplɔn 3gɔ́ ɔ mɛ