Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 34-37

Ðeji Dó Jehovah Wu Bo Wà Ðagbe

Ðeji Dó Jehovah Wu Bo Wà Ðagbe

“Ma jló mɛ e nɔ wà nǔ nyanya lɛ sín gbɛ̀ ó”

37:1, 2

  • Ma lɔn bonu ɖuɖeji táan klewun ɖé tɔn mɛ nyanya lɛ tɔn ni fɛ́ ayi towe sín Jehovah sinsɛn jí ó. Sɔ́ ayi towe ɖó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ nyinya kpo nyɔna e é nɔ hɛn wá lɛ é kpo jí

“Ðeji dó Mawu Mavɔmavɔ wu, bo nɔ wà ɖagbe”

37:3

  • Ðeji ɖɔ Jehovah na nɔ gudo nú we ɖò nǔxokpɔ́n alǒ adohu adohu ɖebǔ mɛ. É na d’alɔ we bɔ a na kpó ɖò gbeji

  • Hɛn alɔnu towe ján gbɔn Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbejijla gblamɛ

“Sɔ́ Mawu Mavɔmavɔ dó ɖó nǔ e víví nú we hú nǔ bǐ é”

37:4

  • Blǒ tuto bo nɔ xà Xó Mawu Tɔn lobo nɔ lin tamɛ d’eji kpo linlin ɔ kpo ɖɔ emi na tuùn Jehovah d’eji

“Sɔ́ gbɛ̀ towe jó nú Mawu Mavɔmavɔ”

37:5, 6

  • Ðeji mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah na d’alɔ we bɔ a na ɖeɖɛ tagba ɖebǔ

  • Kpò ɖò walɔ ɖagbe ɖó wɛ hwenu e è klán gbè xá we, doya nú we, alǒ ɖɔ xó agɔ dó wǔ we é

“Tin xwii ɖò Mawu Mavɔmavɔ nukɔn, bo nɔte kpɔ́n ɛ, ma hwlɛn dó ó”

37:7-9

  • Xwè sɔ bo nyì alɔ nú nǔ e sixu zɔ́n bɔ a na ba awǎjijɛ kpò bo sɔ́ na nɔ ayijayǐ mɛ ɖò gbigbɔ lixo ǎ lɛ é

“[Ayikúngban] ɔ ka na nyí mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ tɔn”

37:10, 11

  • Tɛnkpɔn bo zé hwiɖée hwe bo nɔte kpɔ́n Jehovah ɖɔ é na ɖè nǔ agɔ e xá we lɛ é bǐ síìn

  • D’alɔ nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ, bo sɔ́ gbɛ̀ yɔyɔ̌ sín akpá e Mawu dó b’ɛ ko sɛkpɔ bǐ é dó ɖ’alɔ akɔ́n jí nú mɛ e awakanmɛ kú lɛ é

Axɔsuɖuto Mɛsiya ɔ tɔn na hɛn nyɔna e vɛ́ jlɛ́ lɛ é wá