Davidi gbɔn mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn gègě mɛ dín ɖò gbɛzán tɔn mɛ. Hwenu e é wlan Ðɛhan 55gɔ́ ɔ é ɔ, é ko jiya nǔ elɔ lɛ tɔn . . .

  • Mɛzunzun

  • Yadonumɛ

  • Hwɛdómɛɖée Syɛnsyɛn

  • Awěxomɛ Xwédo Tɔn

  • Azɔn

  • Mɛzinzan

Agban kpinkpɛn Davidi tɔn lɛ cí nǔ e è ma sixu hɛn ǎ é ɖɔhun có, é mɔ ali bo tɔ́n sín mɛ. Davidi ɖè wě elɔ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ n’i b’ɛ wlan é xá mɛ ɖevo e nǔ sixu cí mɔ̌ na lɛ é: “Sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ.”

Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wemafɔ enɛ gbɔn ɖò égbé?

55:23

  1. Xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó Jehovah bo ɖɔ tagba, adohu adohu, alǒ linkpɔ́n ɖebǔ e mɛ a ɖè é n’i

  2. Ba Alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn kpo alɔdo tɔn kpo ɖò Xó tɔn kpo tutoblonunu tɔn kpo mɛ

  3. Wà nǔ e ɖò jlɛ̌ jí bɔ a sixu wà é dó túntún da kpò nú ninɔmɛ ɔ sɔgbe kpo nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpo