Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Juin 2016

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mawu Wɛ Nyí Alɔgɔnúmɛtɔ́ Ce

Mawu Wɛ Nyí Alɔgɔnúmɛtɔ́ Ce

Ðɛhan 52-59 ɖè lee nǔ cí nú Davidi hwenu e é mɔ tagba vovo lɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ é xlɛ́. É ɖò mɔ̌ có, é lɛ́vɔ ɖeji dó Jehovah wu ɖò hwenu vɛwǔ enɛ lɛ mɛ. (Ðɛ 54:6; 55:23) É lɛ́vɔ kpa susu nú Jehovah ɖó Xó tɔn wu. (Ðɛ 56:11) Mǐ ka ɖò nùɖiɖi mɔhun ɖó nú Mawu mǐtɔn wɛ bo lɛ́ ɖò jiɖiɖe mɔhun ɖó dó wǔ tɔn wɛ à? Mǐ ka nɔ ba alixlɛ́mɛ ɖò Xó tɔn mɛ ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ à? (Nùx. 2:6) Wemafɔ Biblu tɔn tɛ lɛ ka d’alɔ we hwenu e . . .

  • awakanmɛ towe túntún alǒ gbɔjɔ é?

  • a jɛ azɔn é?

  • mɛ ɖevo lɛ wà nǔ nyì dó nú we é?

  • è doya nú we é?