Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Axɔsuɖuto Ɔ—Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É

Axɔsuɖuto Ɔ—Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É

Mɛ e jló bo na nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín toví lɛ é ɖó na kplɔ́n nǔ e wu ye kpé lɛ é bǐ dó Axɔsuɖuto ɔ kpo nǔ e é ko bló é kpo wu. Etɛwu? Enɛ na hɛn nùɖiɖi yetɔn lidǒ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖò acɛ kpa wɛ, bo na lɛ́ flɔ́ zo dó lanmɛ nú ye bɔ ye na jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛnɖagbe mɛ ɖevo lɛ. (Ðɛ 45:2; 49:4) Hwenu e a na ɖò video Axɔsuɖuto Ɔ—Xwè 100 Nukɔntɔn E É Bló É kpɔ́n wɛ é ɔ, ba xósin nùkanbyɔ elɔ lɛ tɔn:

  1. Etɛwu “Photo-Drame de la Création” ɔ ka nyí nyɔna ɖé nú mɛ e kpɔ́n lɛ é?

  2. Nɛ̌ è ka zán hladioxwé bo jla wɛnɖagbe ɔ mɛ lɛ gbɔn?

  3. Wlɛnwín ɖevo tɛ lɛ è ka zán dó jla wɛnɖagbe ɔ na? Lè tɛ lɛ é ka hɛn wá?

  4. Xwè ɖò xwè jí jɛ wɛ é ɔ, nɛ̌ sinsɛnzɔ́ ɔ kplɔnkplɔn ka kpɔ́n te d’eji gbɔn?

  5. Kplɔ́n ɖagbe tɛ lɛ è ka na wemaxɔmɛvi Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn lɛ?

  6. Nɛ̌ kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ka kplɔ́n togun Jehovah tɔn gbɔn?

  7. Etɛ ka ɖexlɛ́ we ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖò acɛ kpa wɛ?

  8. Nɛ̌ mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn gbɔn?