Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 38-44

Jehovah Nɔ Nɔ Gudo nú Mɛ E Ðò Azɔnzan Jí lɛ É

Jehovah Nɔ Nɔ Gudo nú Mɛ E Ðò Azɔnzan Jí lɛ É

Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ sixu kudeji ɖɔ é na nɔ gudo nú emi ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɛ

41:2-5

  • Davidi jɛ azɔn syɛnsyɛn

  • Davidi keya nú wamamɔnɔ lɛ

  • Davidi ɖó nukún ɖɔ azɔn emitɔn na gbɔ gbɔn nùjiwǔ ɖé gblamɛ ǎ, amɔ̌, é ɖó nukún Jehovah ɖɔ é na dó gbɔ nú emi, na nùnywɛ emi, lobo nɔ gudo nú emi

  • Jehovah kpɔ́n Davidi dó mɔ nya gbejinɔtɔ́ ɖé