Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖɔ xó dó xota e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé jí. [Dlɛ̌n ɖokpo dó xwétɔ́ ɔ.]

Nùkanbyɔ: Mi ka tuùn ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ lilɛ wema lɛ dó gbè 700 jɛji mɛ à?

Wemafɔ: Nǔ 14:6

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Mi ka lin ɖɔ nugbodòdó elɔ sixu d’alɔ asú kpo asì kpo ɖé hwenu e ye ɖó na ɖɔ xó dó tagba ɖé jí é à?

Wemafɔ: Ja 1:19

Nùxwlémɛ: [Xlɛ́ xota e bɛ́sín wexwɛ 10gɔ́ ɔ jí é.] Xota elɔ ɖɔ xó dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖevo e kúnkplá xó enɛ lɛ é jí.

TLATI LƐ

Nùkanbyɔ: Mi kɛnklɛn ɖ’ayi nùkanbyɔ elɔ wu. [Xà nùkanbyɔ e ɖò tlati ɔ jí é kpo xósin lɛ kpo.] Etɛ mi ka lin?

Wemafɔ: [É ɖò wexwɛ 2gɔ́ tlati ɔ tɔn]

Nùxwlémɛ: Tlati elɔ tinmɛ lè e wemafɔ enɛ sixu hɛn wá nú mi é.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.