Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

●○○ XÓÐƆÐÓKPƆ́ NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Mɛ̌ ka nyí Jezu?

Wemafɔ: Mt 16:16

Hweɖevonu: Etɛwu Jezu ka kú?

○●○ MƐBAKPƆ́N NUKƆNTƆN

Nǔkanbyɔ: Etɛwu Jezu ka kú?

Wemafɔ: Mt 20:28

Hweɖevonu: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

○○● MƐBAKPƆ́N WEGƆ́

Nǔkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn?

Wemafɔ: Jn 17:3

Hweɖevonu: Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn jí?

MƐYLƆWEMA FLǏN TƆN MÍMÁ (23 mars-19 avril):

Mǐ jló na ylɔ́ we wá nǔwiwa taji ɖé tɛnmɛ. Mɛylɔwema towe ɖíe. Ðò vendredi 19 avril ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bo na flín kú Jezu Klisu tɔn. Mɛylɔwema elɔ ɖɔ hwenu kpo fí e è na bló nǔwiwa enɛ ɖè ɖò xá mǐtɔn mɛ é kpo. Mǐ lɛ́vɔ ylɔ́ we nú xóɖiɖɔ e è na xwlé mɛ ɖò aklunɔzán gbla e na jɛ nukɔn na é mɛ é, xóta tɔn wɛ nyí: “Dǒ Gǎn Bá Mɔ Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Ɔ!”

Hweɖevonu: Etɛwu Jezu ka kú?