Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ A ka Na Sɔnǔ nú Flǐn ɔ Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Na Sɔnǔ nú Flǐn ɔ Gbɔn?

Bɛ́sín xwè elɔ mɛ ɔ, mǐ na mɔ hwenu d’eji dó sɔnǔ nú Flǐn kú Klisu tɔn tɔn. Enyi Flǐn ɔ jɛ dó lundi, mardi, mercredi, jeudi, alǒ vendredi ɔ, è na nɔ bló Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo tɔn ɖě ǎ. Nú é ka nyí ɖɔ samedi alǒ dimanche wɛ Flǐn ɔ jɛ dó ɔ, xóɖiɖɔ nú mɛ bǐ kpo Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn kpo sɔ́ na tíìn ǎ. A ka na zán táan enɛ e vo nú we é ganji à? Lee é nyí gbɔn ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, è ɖó na bló tuto tawun tawun lɛ nú hwenu bǔnɔ mɔhun lɛ. (Lk 22:7-13; km 3/15 1) Amɔ̌, mǐ mɛ bǐ ɖó na sɔnǔ nú ayi mǐtɔn lɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

  • Lin tamɛ dó lě dò tɛn ɔ mɛ yiyi ɖò taji sɔ́ é wu.—1Kɔ 11:23-26

  • Xoɖɛ, bo lin tamɛ dó kancica e ɖò hwiɖesu mɛtún ɔ kpo Jehovah kpo tɛntin é jí.—1Kɔ 11:27-29; 2Kɔ 13:5

  • Xà wema ɖěɖee jinjɔn Biblu jí, bo ɖɔ xó dó nǔ e Flǐn ɔ nyí é jí lɛ é, lobo lin tamɛ d’eji.—Jn 3:16; 15:13

Wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ nɔ xà wemafɔ Biblu tɔn Flǐn ɔ tɔn e ɖò Nɔ Kíjé Mawuxówema ɔ Gbè Bǐ Gbè mɛ lɛ é, bo nɔ lin tamɛ d’eji. Mɛ ɖevo lɛ nɔ xà wemafɔ Biblu tɔn ɖěɖee ɖò gbǎví e bɔ d’ewu é mɛ lɛ é. Mɛ ɖevo lɛ nɔ lɛ́ gbéjé xóta Atɔxwɛ tɔn ɖěɖee ɖɔ xó dó Flǐn ɔ kpo wanyiyi e Jehovah kpo Jezu kpo ɖó nú mǐ é kpo jí lɛ é kpɔ́n. Enyi a na bo sɔ́ tuto nǔkplɔnkplɔn tɔn ɖebǔ ɔ, nǔ ɔ wɛ nyí ɖɔ é ni d’alɔ we nú a na sɛkpɔ Jehovah kpo Vǐ tɔn kpo d’eji.