Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nya Nǔkplɔnmɛ E Gosin Jehovah Gɔ́n É Gbé

Nya Nǔkplɔnmɛ E Gosin Jehovah Gɔ́n É Gbé

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É: Jehovah, Nǔkplɔnmɛtɔ́ Ðaxó ɔ, nɔ na kplɔ́n e nyɔ́ hugǎn é mǐ. É nɔ kplɔ́n lee mǐ na hɛn gbɛzán mǐtɔn kpɔ́n te gbɔn é mǐ, bo nɔ sɔnǔ nú mǐ nú sɔgudo e nyɔ́ hugǎn é ɖé. Vɔ̌nu wɛ é ka nɔ bló nǔ enɛ lɛ bǐ nú mǐ! (Eza 11:6-9; 30:20, 21; Nǔɖe. 22:17) Jehovah nɔ lɛ́vɔ gbɔn nǔ e é nɔ kplɔ́n mǐ lɛ é gblamɛ dó sɔnǔ nú mǐ, bonu mǐ na má wɛn gbɛhwlɛngán tɔn ɖé xá mɛ ɖevo lɛ.—2Kɔ 3:5.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Tɛ́n kpɔ́n bo sɔnǔ nú mɛɖéesɔ́hwe kpo jlɛ̌jininɔ kpo.—Ðɛ 25:8, 9

  • Yǐ gbè nú azɔ̌kplɔnmɛ e ɖò te nú we dìn lɛ é, ɖi wemaxɔmɛví sín azɔ̌ kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn lɛ

  • Sɔ́ nǔ gbigbɔ tɔn ɖé lɛ ɖó te bo nya gbě yetɔn.—Fili 3:13

  • Sɔ́ nǔɖe lɛ dó savɔ̌, bá mɔ tɛn dó jɛxa azɔ̌kplɔnmɛ ɖevo lɛ.—Fili 3:8

KPƆ́N VIDEO NǓKPLƆNMƐ JEHOVAH TƆN DÓ DƆKUN NÚ YE ÐÒ GBIGBƆ LIXO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NǓKANBYƆ ELƆ LƐ TƆN:

  • Wuvɛ̌ tɛ lɛ jí wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ ka ɖu ɖè, bo dó sixu yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Lɛ?

  • Etɛ lɛ è ka nɔ kplɔ́n ɖò Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Lɛ?

  • Nɛ̌ agun lɛ ka nɔ gudo nú mɛ ɖěɖee yì wemaxɔmɛ enɛ lɛ é ɖò azɔ̌ yetɔn yɔyɔ̌ lɛ mɛ gbɔn?

  • Mɛ̌ mɛ̌ e ka sixu yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ Tɔn Lɛ? (kr 189)

  • Azɔ̌kplɔnmɛ ɖevo tɛ gbé a ka sixu nya ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ?

Nyɔna tɛ lɛ nǔkplɔnmɛ e gosin Jehovah gɔ́n lɛ é gbé nyinya ka na hɛn wá nú we?