Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 KƆLƐNTINU LƐ 1-3

Jehovah: “Mawu E Nɔ Dó Gbɔ nú Mɛ Ðò Ali Bǐ Nu É”

Jehovah: “Mawu E Nɔ Dó Gbɔ nú Mɛ Ðò Ali Bǐ Nu É”

1:3, 4

Nǔ ɖěɖee Jehovah sɔnǔ na bɔ ye nɔ dó gbɔ nú mǐ lɛ é ɖokpo wɛ nyí agun Klisanwun tɔn. Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu dó gbɔ nú mɛ e ɖò aluwɛ mɛ lɛ é ɖè?

  • Ðǒtó ye ganji bo ma gbò xó dó nu nú ye ó

  • “Ya avǐ xá mɛ e ɖò avǐ ya wɛ lɛ” é.—Hlɔ 12:15

  • Sɛ́ káti alǒ wema-sɛ́dó-mɛ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn ɖé dó ye.—w17.07 15, gbǎví

  • Xoɖɛ kpo ye kpo bo lɛ́ xoɖɛ dó ta yetɔn mɛ