Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 TREASURES FROM GOD’S WORD | 1 KƆLƐNTINU LƐ 14-16

“Mawu Na Nyí Nǔ Bǐ nú Mɛ Bǐ”

“Mawu Na Nyí Nǔ Bǐ nú Mɛ Bǐ”

15:24-28

Sɔgudo jiwǔ ɖé ɖò te kpɔ́n mɛ e nɔ gbeji nú Jehovah lɛ é. Akpá e é dó lɛ é nɔ lɛ́ lidǒ ganji ɖò ayi mǐtɔn mɛ, hwenu e mǐ ɖɔ nukúnɖiɖó mǐtɔn sín xó nú mɛ ɖevo lɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo é. Mɛsɛ́dó Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun hatɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ dó nukún hwenu e Axɔ́suɖuɖu Xwè Afatɔ́n tɔn Klisu tɔn na wá vivɔnu, bɔ Jehovah na nyí “nǔ bǐ nú mɛ bǐ” é mɛ kpɔ́n.

Nyɔna e jawě lɛ é ɖětɛ ka dɔn we hugǎn? Etɛwu?

Etɛwu a ka kúdeji ɖɔ akpá Mawu tɔn lɛ na jɛnu?