Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mawuxóɖiɖɔ kpo Nùkplɔnkplɔn Mɛ kpo Ðò Taji Bonu Mɛ lɛ Na Dó Huzu Ahwanvu

Mawuxóɖiɖɔ kpo Nùkplɔnkplɔn Mɛ kpo Ðò Taji Bonu Mɛ lɛ Na Dó Huzu Ahwanvu

Jezu ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni yí kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye ni huzu ahwanvu. (Mt 28:19) Enɛ byɔ Mawuxóɖiɖɔ kpo nùkplɔnkplɔn mɛ lɛ kpo. Mǐ bǐ ɖó na nɔ kanbyɔ mǐɖée hwɛhwɛ ɖɔ, ‘Nɛ̌ un ka sixu kpɔ́n te d’eji ɖò akpáxwé taji vovo nùkplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ tɔn mɛ gbɔn?’

MAWUXÓÐIÐƆ

Mǐ na nɔ nɔte bonu mɛ lɛ na nɔ wá mǐ gɔ́n ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na nɔ yí ba ‘mɛ e jɛxa’ lɛ é mɔ. (Mt 10:11) Hwenu e mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é ɔ, mǐ ka nɔ ɖò acéjí dó ali ɖěɖee na hun nú mǐ bɔ mǐ na ɖɔ xó xá “mɛ e mi nɔ mɔ” lɛ é wu à? (Mɛ 17:17) Lidíi huzu ahwanvu ɖó wɛnɖagbe e mɛsɛ́dó Pɔlu jla kpo kanɖodonǔwu kpo é wu.​—Mɛ 16:13-15.

“Jɛ nǔ dó jí sín zǎnzǎn kaka yì gbada; ma gɔn azɔ̌ wà ó” (Nùt 11:6)

KPƆ́N VIDEO MA GƆN MAWUXÓ ÐƆ Ó: KÚNNUÐIÐE E MA NYÍ ACA TƆN Ǎ É KPO XWÉ ÐÉ GBÈ JƐ XWÉ ÐÉ GBÈ TƆN KPO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ðò aca ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn Samuel tɔn mɛ ɔ, nɛ̌ é ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi nɔ ba na dó nugbǒ ɔ sín kún gbɔn?

  • Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ ɖókan dó mawuxóɖiɖɔ sín akpáxwé lɛ bǐ wu?

  • Mɛ̌ a ka sixu má wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn xá ɖò nǔwiwa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn towe lɛ hwenu?

NÙKPLƆNKPLƆN MƐ

Bonu mɛ lɛ na huzu ahwanvu ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ zɛ wema lɛ mímá nú ye kpowun wu. Bo na dó d’alɔ mɛ lɛ bonu ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo ɔ, mǐ ɖó na nɔ yí ba ye kpɔ́n lobo kplɔ́n Biblu xá ye. (1Kɔ 3:6-9) É ɖò mɔ̌ có, enyi gǎn e dó wɛ mǐ ɖè bo ɖò nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn kplɔ́n mɛɖé wɛ é ma ɖè sínsɛ́n kaka ɖé tɔ́n ǎ ɔ ka lo? (Mt 13:19-22) Mǐ ɖó na kpó ɖò mɛ ɖěɖee sín ayi cí “ayikúngban ɖagbe” ɖɔhun lɛ é ba kpɔ́n wɛ.​—Mt 13:23; Mɛ 13:48.

“Nyɛ wɛ tun atín ɔ, bɔ Apolosu hú sìn na; Mawu wɛ ka na bɔ é sù” (1Kɔ 3:6)

KPƆ́N VIDEO MA GƆN MAWUXÓ ÐƆ Ó: ÐÒ AGBAWUNGBA KPO NǓ KPINKPLƆN MƐ LƐ BONU YE NI HUZU AHWANVU KPO Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ Salomon kpo Mary kpo ka hú sìn nú kún nugbǒ ɔ tɔn e ɖò ayi mɛ nú Ezékiel kpo Abigaïl kpo é gbɔn?

  • Etɛ gbé mǐ ka ɖó na nya ɖò akpáxwé sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn lɛ bǐ mɛ, kaka jɛ kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn jí?

  • Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔ́ ayi ɖó nugbǒ ɔ kplɔnkplɔn mɛ ɖevo lɛ jí hugǎn gbɔn?