Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zǎn Azɔ̌wanú Ðěɖee Ðò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn Mǐtɔn Mɛ lɛ É kpo Nùnywɛ Kpo

Zǎn Azɔ̌wanú Ðěɖee Ðò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn Mǐtɔn Mɛ lɛ É kpo Nùnywɛ Kpo

Nǔ kplɔnkplɔn mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu cí xɔ ɖé gbigbá ɖɔhun. Bo na dó gbá xɔ ɔ ganji ɔ, mǐ ɖó na tuùn lee mǐ na zán azɔ̌wanú lɛ gbɔn é ganji. Taji ɔ, alɔ ɖó na bí nú mǐ ɖò azɔ̌wanú mǐtɔn nukɔntɔn ɔ zinzan mɛ, é wɛ nyí Xó Mawu tɔn. (2Ti 2:15) Mǐ ɖó na lɛ́ zán wema ɖevo lɛ kpo video e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é kpo ganji dó kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu. *

Nɛ̌ a ka sixu huzu alɔ ɖò lee a nɔ zán azɔ̌wanú ɖěɖee ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é mɛ gbɔn? (1) Ba alɔdo ɖò nukúnkpénuwutɔ́ gbɛ̌ta kúnnuɖegbe tɔn towe tɔn gɔ́n, (2) w’azɔ̌ xá wɛnjlatɔ́ e ko mɔ nǔ kpɔ́n é ɖé alǒ gbexosin-alijitɔ́ ɖé, lobo (3) nɔ ɖókan dó nǔ e a kplɔ́n lɛ é zinzan wu. Ee wema enɛ lɛ kpo video lɛ kpo zinzan na ɖò alɔ bí nú we d’eji wɛ é ɔ, a na ɖu xɔgbigbá ɖò gbigbɔ lixo sín azɔ̌ e wà wɛ è ɖè dìn é sín vivǐ.

XÓJLAWEMA LƐ

ALƆNUWEMA LƐ

WEMA LƐ

TLATI LƐ

VIDEO LƐ

MƐYLƆWEMA LƐ

KATI ADLƐSI TƆN LƐ

^ akpá. 3 Wema ɖé lɛ tíìn bo ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn mɛ ǎ, bɔ mɛ bunɔ ɖé lɛ wɛ è sɔnǔ tɔn na. È sixu zán wema enɛ lɛ hwenu e é jɛxa dó é.