Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 5-6

Jezu Ð’acɛ Bo Na Fɔ́n Mɛvívɛ́ Mǐtɔn E Kú lɛ É

Jezu Ð’acɛ Bo Na Fɔ́n Mɛvívɛ́ Mǐtɔn E Kú lɛ É

5:38-42

  • Aluwɛ mɛ e mǐ nɔ nɔ ɖò kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn gudo é xlɛ́ ɖɔ mǐ kún ɖi nǔ nú fínfɔ́n sín kú ó ǎ. (Bǐ 23:2)

  • Tamɛ linlin dó tan fínfɔ́n sín kú tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é jí na hɛn nùɖiɖi e mǐ ɖó dó fínfɔ́n sín kú sɔgudo tɔn wu é lidǒ

Mɛ̌ mɛ̌ e a ka ɖò nukún ɖó wɛ bo na dó doo na ɖò fínfɔ́n sín kú hwenu?

Nɛ̌ kpɔ́ ninɔ xá mɛvívɛ́ towe lɛ ɖò fínfɔ́n sín kú hwenu ka na cí bɔ a nɔ lin?