Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 3-4

Azɔn Gbigbɔ nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

Azɔn Gbigbɔ nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

3:1-5

Etɛwu lee sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ wà nǔ gbɔn é ka ɖ’akpɔ̀ nú Jezu? Ðó ye gɔ́ sɛ́n e ma ɖò dandan ǎ lɛ é nú Gbɔjɛzán sɛ́n ɔ b’ɛ wá huzu agban kpinkpɛn ɖò kɔ jí nú mɛ lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è hu jɔ̌ gbè nɛ gbè hǔn, è gbà sɛ́n nɛ. Enyi gbɛ̀ ɖò axɔ́ nu ɔ jɛn wɛ è sixu gbɔ azɔn nú mɛ. Enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ enyi è wɛn xú alǒ lɔ́ wǔ ɔ, è kún sixu kpé nukún d’ewu ɖò Gbɔjɛzángbe ó. É ɖò wɛn ɖɔ wuvɛ̌ e mɔ wɛ nya e alɔ kú na é ɖè é kún ɖɔ nǔtí nú sinsɛngán lɛ ó.