Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | MAKI 1-2

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

2:5-12

Etɛ nùjiwǔ enɛ ka kplɔ́n mǐ?

  • Azɔn e mǐ nɔ jɛ é ɖó kancica xá hwɛhuhu sín gǔ e mǐ ɖu é

  • Jezu ɖ’acɛ bo na sɔ́ hwɛ lɛ kɛ mɛ bo lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn bo na gbɔ azɔn nú mɛ

  • Ðò Axɔsuɖuto ɔ glɔ ɔ, Jezu na ɖè hwɛhuhu kpo azɔn kpo sín kaka sɔyi

Nɛ̌ Maki 2:5-12 ka sixu d’alɔ mì bɔ na dɛ hwenu e un ɖò azɔn jɛ wɛ é gbɔn?