Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | JELEMÍI 17-21

Nǔ Jehovah Ni Wà Azɔ̌ Ðò Linlin Towe kpo Walɔ Towe kpo Wu

Nǔ Jehovah Ni Wà Azɔ̌ Ðò Linlin Towe kpo Walɔ Towe kpo Wu

Yǐ gbè nú azɔ̌ e wà wɛ Jehovah ɖè ɖò wǔ we é

18:1-11

  • Jehovah nɔ hɛn jijɔ Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ kpɔ́n te d’eji gbɔn wěɖexámɛ kpo nǔgbɛnúmɛ kpo gblamɛ

  • Mǐ ɖó na bɔ bo na lɛ́ setónú

  • Jehovah nɔ gbidi kɔ nú mǐ gbeɖé bonu mǐ na wà nǔ e ma jló mǐ lɛ é ǎ

Zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé sixu ɖyɔ linlin dó nǔ e é jló na sɔ́ zɛ̌n ɖé dó wà é wu

  • Ðó Jehovah na mǐ mɛɖesúsínínɔ wutu ɔ, mǐ sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na yí gbè bɔ é na wà azɔ̌ ɖò mǐ wu alǒ gbɛ́

  • Jehovah nɔ ɖyɔ linlin tɔn lɛ dó gbɛtɔ́ lɛ wu sɔgbe xá lee ye nɔ yí gbè nú alixlɛ́mɛ tɔn lɛ gbɔn é

Ali tɛ lɛ nu un ka jló ɖɔ Jehovah ni wà azɔ̌ ɖò wǔ ce ɖè?