Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Han Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Nɔ Na Akɔnkpinkpan Mɛ

Han Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Nɔ Na Akɔnkpinkpan Mɛ

Pɔlu kpo Silasi kpo jihan dó kpa susu nú Mawu hwenu e ye ɖò gankpa mɛ é. (Mɛ 16:25) Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, nùɖitɔ́ hàtɔ́ lɛ jì han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ, hwenu e ye ɖò yadonumɛkpá Sachsenhausen tɔn mɛ ɖò Nazi lɛ sín acɛkpikpa glɔ ɖò Allemagne é, kpo hwenu e ye ɖò Sibérie é kpo. Kpɔ́ndéwú enɛ lɛ ɖè lee hlɔnhlɔn han lɛ tɔn sixu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun ɖěɖee ɖò mɛtɛnkpɔn mɛ lɛ é gbɔn é xlɛ́.

Zaanɖé dìn ɔ, gbè gègě ɖevo lɛ lɔ na ɖó hanwema yɔyɔ̌ e xota tɔn nyí Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo é. Tlolo e mǐ na yí ɖokpo é ɔ, mǐ sixu jɛ xógbe lɛ kplɔ́n dó tamɛ jí gbɔn han lɛ jiji ɖò sinsɛn-biblo xwédo tɔn mǐtɔn hwenu gblamɛ. (Efɛ 5:19) Enɛ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na flín ye hwenu e tɛnkpɔn lɛ na wá é. Han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ ayi ɖó nukúnɖiɖo mǐtɔn jí. Ye sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ hwenu e tɛnkpɔn lɛ na wá é. Hwenu e mǐ na ɖó linlin ɖagbe é ɔ, xógbe akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn lɛ na zɔ́n bɔ mǐ na jì han lɛ dó “ɖè awǎjijɛ [mǐ]tɔn xlɛ́” ɖó fífá ayi mɛ tɔn e mǐ ɖó é wutu. (1Tan 15:16; Ðɛ 33:1-3) Mi bo nú mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo zán han Axɔsuɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ ganji!

KPƆ́N VIDEO HAN E DÓ WUSYƐN LANMƐ NÚ AZƆ̌WATƆ́ LƐ É ÐÉ Ɔ. ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Ninɔmɛ tɛ lɛ ka sísɛ́ Nɔví Frost bɔ é kpa han ɖé?

  • Nɛ̌ han ɔ ka dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ ɖò yadonumɛkpá Sachsenhausen tɔn mɛ gbɔn?

  • Ninɔmɛ ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn tɛ lɛ mɛ wɛ han Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ka sixu na kanmɛsyɛn ɖè?

  • Han Axɔsuɖuto ɔ tɔn tɛ lɛ a ka jló na kplɔ́n dó tamɛ?