Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

A Sixu Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Klisanwun E Awakanmɛ Gbɔjɔ Na É Ðé

A Sixu Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Klisanwun E Awakanmɛ Gbɔjɔ Na É Ðé

Xwewu xwewu ɔ, Klisanwun e awakanmɛ gbɔjɔ na é gègě nɔ wá Flǐn tɛnmɛ. Ye ko bɛ́ wezun e kán wɛ mǐ ɖè bá mɔ gbɛ̀ é, amɔ̌, afɔkanmɛ yetɔn wá túntún ɖó hwɛjijɔ vovo lɛ wu; è ɖɔ ɖé lɛ ɖò hwɛjijɔ enɛ lɛ mɛ dó alɔnuwema Lẹkọwa Jehovah Dè mɛ. (Eb 12:1) Amɔ̌, mɛ ɖěɖee awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é kpó ɖò akwɛ xɔ wɛ ɖò Jehovah e sɔ́ Vǐ tɔn sín hun dó xɔ ye na é nukúnmɛ. (Mɛ 20:28; 1Pi 1:18, 19) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ ye bɔ ye lɛkɔ wá agun ɔ mɛ gbɔn?

Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ ba Klisanwun ɖěɖee awakanmɛ gbɔjɔ na lɛ é mɔ, bo na d’alɔ ye lee lɛngbɔnyitɔ́ ɖé nɔ kú hǔn bo nɔ ba lɛngbɔ̌ e bú sín lɛngbɔkpo ɔ mɛ é gbɔn é ɖɔhun. (Lk 15:4-7) Enɛ ɖè lee Jehovah nɔ kpé nukún mǐ wu kpo wanyiyi kpo gbɔn é xlɛ́. (Jel 23:3, 4) Mǐ mɛ bǐ wɛ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ mɔhun lɛ, enyi mɛxo agun tɔn lɛ kɛɖɛ ǎ. Gǎn ɖěɖee mǐ nɔ dó bá ɖè xomɛnyínyɔ́ kpo wanyiyi nɔzo tɔn kpo xlɛ́ é nɔ hun xomɛ nú Jehovah bo sixu lɛ́ hɛn lè wá tawun. (Nùx 19:17; Mɛ 20:35) Enɛ wu ɔ, lin tamɛ dó mɛ e a sixu dó wusyɛn lanmɛ na é jí, bo ka yawǔ wà mɔ̌ dó mɛhwenu!

KPƆ́N VIDEO DǑ WUSYƐN LANMƐ NÚ MƐ E AWAKANMƐ GBƆJƆ NA LƐ É, ENƐ GUDO HǓN, BA DÒ NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Afɔ tɛ Abbey ka ɖè hwenu e é xò gò Kúnnuɖetɔ́ e é ma tuùn ǎ é ɖé é?

  • Etɛwu mǐ ka ɖó na sɛkpɔ mɛxo agun tɔn lɛ hwenu e mǐ ɖò linlin wɛ bo na d’alɔ mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na é ɖé é?

  • Nɛ̌ Abbey ka sɔnǔ gbɔn cobo yì ba Laura kpɔ́n azɔn wegɔ ɔ?

  • Nɛ̌ Abbey ka ɖè kanɖodonǔwu, suúlu kpo wanyiyi kpo xlɛ́ gbɔn hwenu e é ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá dó wusyɛn lanmɛ nú Laura é?

  • Etɛ nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn e ɖò Luki 15:8-10 mɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Nyɔna tɛ lɛ gǎn ɖěɖee nɔví lɛ dó bo d’alɔ Laura é ka hɛn wá?